KZ_logo1

Všeobecné podmínky pro účast v soutěžích

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěží pořadaných na magazínu Království žen , která probíhá na adrese //www.kralovstvizen.cz/ (dále jen „soutěž“).

I. Pořadatel soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Hi Magazines s. r. o. se sídlem Dolnice 314/2, 621 00 Brno – Řečkovice, IČO: 042 74 407, DIČ: CZ04274407. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89120 (dále jen “Pořadatel”).
 2. Kontaktní osoba pořadatele:

kontaktní osoba: Sabina Parimuchová
e-mail: s.parimuchova@kralovstvizen.cz
telefon: ……….…………

II. Termín a místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá v termínu uvedeném v článku, kterým je soutěž vyhlášena.
 2. Soutěž probíhá na území České republiky.

III. Účastníci soutěže

 1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, které se v době konání přihlásí do soutěže zodpovězením soutěžní otázky prostřednictvím formuláře a souhlasí s těmito pravidly (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli soutěže, organizátorovi a agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže.
 3. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

IV. Účast v soutěži

 1. Soutěžní odpovědi se
 2. Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném v článku, kterým je soutěž vyhlášena.
 3. Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní odpovědi nesplňující podmínky těchto pravidel.
 4. Ze soutěže budou dále vyřazeny odpovědi obsahující vulgární výrazy nebo odpovědi, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu, se kterým je stránka www.kralovstvizen.cz provozována (dále jen „soutěž“).
 5. Soutěžící se nemůže jedné soutěže účastnit opakovaně ani s jinou identitou; soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze 1 výhru.
 6. Do soutěže budou zahrnuty jen správné odpovědi zaslané v uvedeném termínu.

V. Mechanika soutěže a určení výherců

 1. Princip soutěže: v soutěži vyhrává jedna správná odpověď, která bude vylosována pořadatelem.
 2. Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje nově vylosovaný soutěžící, který má nárok na výhru jako další v pořadí.

VI. Výhry

 1. Konkrétní výhry jsou uvedeny v článku, kterým je soutěž vyhlášena.
 2. Soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze 1 výhru.
 3. Výherci budou kontaktováni pořadatelem soutěže prostřednictvím emailové zprávy a budou vyzváni, aby pořadateli zaslal nejpozději do 7 dnů prostřednictvím soukromé zprávy svou adresu a telefon, aby se s nimi mohl pořadatel dohodnout na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká.
 4. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek pravidel soutěže.
 5. Pořadatel nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není .
 7. Jestliže se jedná o peněžní výhru převyšující částku ve výši 10 000Kč, bude odečtena srážková daň ve výši 15%. Výherce má nárok na vyplacení peněžité výhry po odečtení těchto 15%.

VII. Poučení o ochraně osobních údajů

 1. Odesláním odpovědi do soutěže účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Uděluji tímto Pořadateli dobrovolně a na základě dohody souhlas se zpracováním svých shora uvedených osobních údajů za účelem vyhodnocení marketingové soutěže a zpracování pro marketingové účely . Byl jsem seznámen s tím, že Pořadatel bude shora uvedené osobní údaje na základě mého souhlasu uchovávat, patřičně chránit, vyhodnocovat a na základě těchto údajů mě může kontaktovat, a to nejdéle po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Roční lhůtu Pořadatel odůvodňuje tak, že se jedná o standardní dobu na vyhodnocení a uchování výsledků marketingové soutěže.

Za účelem aktuálnosti těchto údajů se zavazuji nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a s poučením o právech, plynoucích mi ze zákona o ochraně osobních údajů.

Jsem dále poučen, že mi kontaktní osoba Pořadatele (viz výše) umožní přístup k mým osobním údajům, poskytne veškeré informace o mých osobních údajích, které zpracovává, a zároveň u této osoby mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodu odvolat a žádat o opravu nebo výmaz mých osobních údajů, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů. V souvislosti se zpracováním lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že pořadatel je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele, včetně profilů pořadatele na sociálních sítích.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.
 3. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo Pořadatel použít na jiné účely dle vlastního uvážení. Výherce tak ztrácí nárok na výhru.
 4. Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od pořadatele.
 5. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii a mohou být nepříznivě ovlivněny na Pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučují veškerou odpovědnost vyplývající z výše uvedeného.
deti a životní prostředí

3 tipy, jak naučit děti pečovat o planetu

Chceme-li, aby nám naše planeta ještě chvíli sloužila, musíme…
úklid domácnosti

7 uklízecích triků, aby vás návštěva nepřekvapila

Neuklizené bydlení, nenachystané občerstvení a návštěva téměř za dveřmi?…
žena s knihou

Co vás čtení naučí o reálném životě

Patříte mezi knihomoly a kniha je vaším společníkem téměř…
2784

Plavková sezóna se blíží! Zhubněte do plavek u tyče a buďte v létě za hvězdu!

Pole Sport je souhrnný název pro pohyb u tyče, kterou ale mnoho lidí stále…
22429822_l

7 kosmetických vychytávek moderní doby

Moderní doba s sebou přináší kromě většího shonu a stresu také nesporné výhody. Technika…
makový dort - smakoun.eu

Upečte si dorty, po kterých nepřiberete

Dovedete si ještě představit oslavu narozenin s pořádným dortem? Že máte strach, že po něm přiberete?…

Reklama

Nejnovější články

jak se rozejít

Jak se citlivě rozejít s partnerem a neublížit víc, než je nutné?

Když vztah nefunguje tak, jak má, a přináší víc…
partnerství

Jak vycházet s rodiči partnera

Mezilidské vztahy jsou často velmi složité, a to nejen…
woman-1149911_1280

Kvíz: Jsem opravdu zamilovaná?

Samozřejmě, pokud se s někým pravidelně setkáváš a sdílíš…
pár

Šance na návrat po rozchodu

Je mnohem složitější vrátit se do vztahu, který nefungoval…
pár

Rozchod: Jak se vyrovnat s rozchodem?

Rozchod je nepříjemný. A je úplně jedno, jestli se…