KZ_logo1

Úvodní ustanovení

Společnost Hi Magazines s.r.o., se sídlem Dolnice 314/2, 621 00 Brno – Řečkovice, IČO: 042 74 407, DIČ: CZ04274407. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89120 poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby a aplikace umístěné na webových serverech: kralovstvizen.cz.

Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb se řídí těmito Obchodními podmínkami, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky užívání Služeb, umístěné na webových serverech Poskytovatele. Tyto vztahy neupravené Podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání Služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon, a dalšími souvisejícími předpisy.
Definice pojmů
Poskytovatelem je společnost Hi Magazines s.r.o., se sídlem Dolnice 314/2, 621 00 Brno – Řečkovice, 612 00 Brno, IČ: 042 74 407, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84120
Servery Poskytovatele jsou webové servery: www.kralovstvizen.cz.

Uživatelem je každá zaregistrovaná osoba na Serverech Poskytovatele, jež využívá Služeb Poskytovatele.
Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví Servery Poskytovatele a užívá jejich obsahu, aniž by se registrovala. Uživatelským účtem je účet Uživatele, který vznikne Registrací dle těchto Podmínek.

Registrace Uživatele

Pro účely užívání Služeb (např. soutěže) je nezbytná Registrace. Uživatel, který je pouze Návštěvníkem, je povinen tyto podmínky znát a dodržovat je. Návštěvník či Uživatel, jenž s těmito Podmínkami nesouhlasí, se musí zdržet užívání Služeb.
Registrace se uskutečňuje vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na Serverech.
Uživatel musí uvést při registraci úplné a pravdivé údaje o své osobě. Údaje označené jako „povinné“ je Uživatel povinen vyplnit, aby bylo možné registraci dokončit. Nepovinné údaje jsou Uživatelem poskytovány dobrovolně. Veškeré údaje je možné kdykoli upravit či změnit.
Každý Uživatel je povinen seznámit se před dokončením Registrace s těmito Podmínkami. Souhlas vysloví Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“, což je součástí registračního formuláře. Uživatel obdrží potvrzení o úspěšném dokončení registrace. Tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, jenž se řídí těmito Podmínkami.

Práva a povinnosti Uživatele:

Musí být plně způsobilý k právním úkonům.
Před začátkem užívání Služeb se důkladně seznámil s těmito Podmínkami, chápe je a souhlasí s nimi.
Veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé, aktuální a úplné.
Zabezpečí diskrétnost identifikačních údajů a hesel nutných pro přihlášení. V případě porušení nese Uživatel plnou zodpovědnost za škodu, která by v důsledku porušení vznikla.
Uživateli je zakázáno užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami:
• získávat přihlašovací jména či hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele
• komerčně využívat jakékoli Služby způsobem, který může poškodit Poskytovatele
• upravovat, blokovat nebo jiným způsobem měnit Službu, či se pokusit narušit chod, stabilitu nebo data Služeb
• pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným nebo protizákonným způsobem.
Uživateli je zakázano umisťovat, odkazovat či jinak šířit nevhodný obsah, který:
• jakkoliv porušuje autorská práva či práva k ochranné známce
• pobízí k nenávisti vůči skupině osob či k omezování jejich práv a svobod (ostouzí etnické skupiny, národ, rasy…)
• podporuje či propaguje hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka
• podněcuje k trestnému činu nebo schvaluje trestný čin
• zveřejňuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá
• zobrazuje týrání zvířete
• obsahuje nepravdivý údaj o osobě, který může ohrozit dobré jméno osoby, pověst, poškodit ji v zaměstnání, narušit rodinné vztahy nebo způsobit jinou újmu
• vede k nepoctivému soutěžnímu jednání, jež je v nesouladu s ustanoveními upravujícími soutěž
• jakkoliv propaguje konkurenta Poskytovatele nebo přidává materiál schopný poškodit dobré jméno Poskytovatele
Zvláštní smluvní podmínky Poskytovatele mohou určit, zda a za jakých podmínek je možné užít obsah Serverů Poskytovatele, nebo jejich jednotlivých částí na webových stránkách třetích osob či Uživatelů. Neexistují-li zvláštní smluvní podmínky Poskytovatele, je užití obsahu Serverů mimo jejich rozsah zakázáno. Poruší-li Uživatel tento zákaz, Poskytovatel může zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet.
Jestliže Uživatel užívá jakoukoli Službu Poskytovatele v neshodě s těmito Podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat či jiným způsobem znepřístupnit Obsah Uživatele, případně i zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel ví a souhlasí s tím, že porušení zákazů může vést ke zrušení Uživatelského účtu.
Dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o nezákonnosti obsahu nebo jednání Uživatele, neprodleně je smaže.
Poskytovatel poskytuje Uživateli služby, avšak neposkytuje žádné garance za funkčnost a dostupnost Služeb.
Pokud není Uživatelský účet užíván Uživatelem déle než 1 rok, je Poskytovatel oprávněn takový účet Uživateli bez předešlého informování zrušit.
Poskytovatel zásadně neodpovídá za obsah vložený na jeho Servery Uživatelem.
Uživatel tímto dává provozovateli internetových stránek – společnosti Hi Magazines s. r. o., souhlas s dalším užitím materiálu, který na tyto stránky nahrál. Společnost má právo po neomezenou dobu a bezplatně tento materiál, v rámci těchto internetových stránek, dále šířit a spojit jej s dalšími texty, obrázky nebo jiným obsahem. Uživatel prohlašuje, že je plně oprávněn tento materiál šířit na internetu, že náležitě ošetřil veškerá práva všech osob vztahujících se k tomuto materiálu a že je plně oprávněn udělit souhlas s dalším užitím tohoto materiálu v rámci těchto internetových stránek. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení uživatel plně odpovídá za vzniklou škodu.

Práva a závazky Poskytovatele:

Zakončit, pozastavit či omezit poskytováni Služeb nebo upravit způsob jejich poskytování bez předchozího informování či souhlasu Uživatele.
Zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet Uživatele, aniž by ho o tom musel předem informovat, stejně jako odstranit, smazat nebo znepřístupnit obsah Uživatele.
Poskytovatel poskytuje Uživateli Služby bezplatně. Výjimkou jsou doplňkové (nadstandartní) služby, které mohou být zpoplatněny.
Uživatel nese plnou odpovědnost za své jednání spojené s užíváním Služeb. Souhlasí s tím, že Služby nebude užívat v rozporu s právními předpisy České republiky.

Ochrana osobních údajů

Uskutečněním registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, e-mail, za účelem identifikace Uživatele a za účelem marketingových aktivit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o elektronických komunikacích.
Poskytovatel shromažďuje a ukládá Uživatelem zadané osobní údaje v zabezpečené databázi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatel nevyžaduje citlivé osobní údaje. Zavazuje se, že osobní údaje získané od Uživatelů nebude prodávat, předávat a manipulovat s nimi bez souhlasu Uživatele způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami. Poskytovatel podnikl všechna opatření, aby veškeré osobní údaje Uživatelů zajistil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté uživatelem elektronickým způsobem. Uživatel má právo k jejich přístupu a může písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, jež jsou o něm zpracovávány. V případě porušení svých práv může požádat Poskytovatele o objasnění nebo žádat odstranění závadného. Uživatel ví, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, svůj souhlas může kdykoliv zdarma odvolat, má právo na úpravu údajů, blokování i jejich zničení. Uživatel může písemnou žádostí zaslanou na adresu Poskytovatele svůj souhlas kdykoliv odvolat.
Uživatel tímto souhlasí s tím, že Poskytovatel může zasílat Uživateli obchodní oznámení na emailové adresy Uživatele, které obsahují informace o Službách nebo o produktech a službách třetích osob v souladu se zákony.

Závěrečná ustanovení

Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky.
Případné změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. Ve vztahu k Uživatelům nabývají podmínky automaticky platnosti užíváním Služeb Uživatelem. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami těchto Podmínek, je povinen zdržet se užívání Služeb po dni nabytí jejich účinnosti. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Serverů Poskytovatele.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek.
Tyto Podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 1. 2015

kyberšikana

Kyberšikana a jak se bránit

Mezi jeden z největších problémů současnosti patří kyberšikana. Ta…
_DSC0136

Voňavý švestkový koláč s makovou drobenkou

Přemýšlíte nad sladkou dobrotou, na níž si pochutnáte nejen…
voděodolná rtěnka

6 nových kosmetických vychytávek

Slyšeli jste už o rtěnce, která vám na rtech…
2784

Plavková sezóna se blíží! Zhubněte do plavek u tyče a buďte v létě za hvězdu!

Pole Sport je souhrnný název pro pohyb u tyče, kterou ale mnoho lidí stále…
22429822_l

7 kosmetických vychytávek moderní doby

Moderní doba s sebou přináší kromě většího shonu a stresu také nesporné výhody. Technika…
makový dort - smakoun.eu

Upečte si dorty, po kterých nepřiberete

Dovedete si ještě představit oslavu narozenin s pořádným dortem? Že máte strach, že po něm přiberete?…

Reklama

Nejnovější články

partnerství

Jak vycházet s rodiči partnera

Mezilidské vztahy jsou často velmi složité, a to nejen…
woman-1149911_1280

Kvíz: Jsem opravdu zamilovaná?

Samozřejmě, pokud se s někým pravidelně setkáváš a sdílíš…
pár

Šance na návrat po rozchodu

Je mnohem složitější vrátit se do vztahu, který nefungoval…
pár

Rozchod: Jak se vyrovnat s rozchodem?

Rozchod je nepříjemný. A je úplně jedno, jestli se…
pár

Rozchod, signály rozchodu a pauza ve vztahu: Kdy je správný čas na rozchod?

Konec vztahu může přijít rychle nebo postupně. Možná jsme…